Algemene Voorwaarden (versie 13 januari 2024)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Kapitein Rob Rondvaart. Prachtige privérondvaarten in en rondom de mooiste stad van Friesland.

1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: De door Kapitein Rob Rondvaart in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

Wederpartij en/of Opdrachtgever: De partij aan wie Kapitein Rob Rondvaart  een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan.

Opdrachtnemer: Kapitein Rob Rondvaart met als activiteit rondvaarten die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “Kapitein Rob Rondvaart”.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Kapitein Rob Rondvaart. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen (of anders vermeld in de schriftelijke aanbieding) worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Kapitein Rob Rondvaart te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Kapitein Rob Rondvaart zulks schriftelijk bevestigt.
Een ieder die deelneemt aan de door Kapitein Rob Rondvaart  aangeboden rondvaart wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Kapitein Rob Rondvaart geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Kapitein Rob Rondvaart uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Kapitein Rob Rondvaart van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Kapitein Rob Rondvaart .

3. Aanbiedingen
Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Kapitein Rob Rondvaart  vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Kapitein Rob Rondvaart  behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. Indien door Kapitein Rob Rondvaart op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Kapitein Rob Rondvaart  aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Kapitein Rob Rondvaart een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Kapitein Rob Rondvaart gedane aanbieding.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Kapitein Rob Rondvaart aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Kapitein Rob Rondvaart van de gegeven opdracht en zal Kapitein Rob Rondvaart binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Kapitein Rob Rondvaart  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapitein Rob Rondvaart geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Kapitein Rob Rondvaart bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Gewijzigde uitvoering: Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden gewijzigd moet worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Kapitein Rob Rondvaart wijst de wederpartij daarbij op mogelijke financiële consequenties.

4. Wijzigingen en Annulering
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.Annulering door de wederpartij: De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een e-mail (met bevestiging door Kapitein Rob Rondvaart) of schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Kapitein Rob Rondvaart. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Kapitein Rob Rondvaart de aanzegging ontvangt.

Er kan te allen tijde overdekt worden gevaren. In geval van regen mag worden geannuleerd (tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de rondvaart) en zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Bij alle andere redenen voor annulering is tenminste 50% van het bedrag verschuldigd zoals overeengekomen voor de boeking, vermeerderd met eventueel al gemaakte kosten voor catering. De annulering moet altijd schriftelijk gebeuren en tevens worden herbevestigd door Kapitein Rob Rondvaart.
Een bewolkte, winderige of koude dag geldt niet als omstandigheid voor kosteloze annulering.
De voorspellingen van weerstation Sneekermeer op Windfinder zijn bepalend voor de beoordeling van de weersituatie.

5. Betaling
Betaling door de wederpartij aan Kapitein Rob Rondvaart dient te geschieden conform de op de factuur , de aanbieding of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim. Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Kapitein Rob Rondvaart  zijn ingediend. Kapitein Rob Rondvaart  behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Kapitein Rob Rondvaart , bij contante betaling geldt alleen de door Kapitein Rob Rondvaart uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 6% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Kapitein Rob Rondvaart alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Kapitein Rob Rondvaart  moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.

Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling: Alle kosten welke door Kapitein Rob Rondvaart worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,– (exclusief BTW) per vordering. Indien Kapitein Rob Rondvaart  kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden  aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen. Kapitein Rob Rondvaart heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht: onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Kapitein Rob Rondvaart  afkomstige schriftelijke verklaring; één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Kapitein Rob Rondvaart  afkomstige schriftelijke verklaring. Betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Kapitein Rob Rondvaart  te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

6. Prijs
Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Kapitein Rob Rondvaart gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.
Prijzen zijn in het hoogseizoen en tijdens de Sneekweek hoger dan de rpijzen vermeld op de website van Kapitein Rob Rondvaart.

7. Medewerking wederpartij
Opdrachtgever zal Kapitein Rob Rondvaart  steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Kapitein Rob Rondvaart is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Kapitein Rob Rondvaart  voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Kapitein Rob Rondvaart  leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Kapitein Rob Rondvaart onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Kapitein Rob Rondvaart zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde. Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de rondvaart zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

8. Reclames
Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Kapitein Rob Rondvaart . Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Kapitein Rob Rondvaart  verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

9. Aansprakelijkheid voor schade
Kapitein Rob Rondvaart is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst. Noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij en/of derden, waaronder passagiers van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet. Wederpartij vrijwaart Kapitein Rob Rondvaart voor claims van wederpartij en/of derden. In alle gevallen waarin Kapitein Rob Rondvaart  gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Kapitein Rob Rondvaart aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 8 is Kapitein Rob Rondvaart niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt. Kapitein Rob Rondvaart sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Kapitein Rob Rondvaart op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Kapitein Rob Rondvaart bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. Kapitein Rob Rondvaart wordt door de wederpartij gevrijwaard voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. Benodigde persoonlijke verzekeringen dient de wederpartij zelf af te sluiten. De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Kapitein Rob Rondvaart door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Kapitein Rob Rondvaart  alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.

10. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Kapitein Rob Rondvaart gebruik maakt. In geval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Kapitein Rob Rondvaart reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Kapitein Rob Rondvaart verschuldigd is. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

11. Opschorting en beëindiging
Indien naar het oordeel van Kapitein Rob Rondvaart de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Kapitein Rob Rondvaart op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Kapitein Rob Rondvaart het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Kapitein Rob Rondvaart het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente. Indien Kapitein Rob Rondvaart gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Kapitein Rob Rondvaart overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Kapitein Rob Rondvaart de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Kapitein Rob Rondvaart na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn  wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst. En wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. 

In geval de overeenkomst door Kapitein Rob Rondvaart wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Kapitein Rob Rondvaart recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Kapitein Rob Rondvaart nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Kapitein Rob Rondvaart voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd. Deze worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12. Bewijs
Behoudens tegenbewijs zijn terzake van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Kapitein Rob Rondvaart beslissend.

Toepasselijk recht en geschillen: Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Kapitein Rob Rondvaart aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Terug naar HOME